> Kreyòl > POZISYON MSG GUIRE POULARD SOU ATAK KAP FET KONT KOMINOTE RELIGIEZ KATOLIK (...)

POZISYON MSG GUIRE POULARD SOU ATAK KAP FET KONT KOMINOTE RELIGIEZ KATOLIK YO NAN PEYI A

POZISYON MSG GUIRE POULARD SOU ATAK KAP FET KONT KOMINOTE RELIGIEZ KATOLIK YO NAN PEYI A

POZISYON MSG GUIRE POULARD SOU ATAK KAP FET KONT KOMINOTE RELIGIEZ KATOLIK YO NAN PEYI A

Publié le lundi 23 mars 2015

Depi kèk tan, jan tout moun konstatate l, se yon kalvè , nou menm nan Legliz katolik nap pase. Lè nou tande sa kap di nan radyo, televizyon, entènèt, ak nan sa kap di nan kamyonèt ak nan bis piblik, se yon veritab konplo kap mitonnen pou chache kraze legliz katolik nan peyi D’Ayiti. Sèten politisyen magouyè ki jwenn van nan men yon seri fo pwofèt ap pwofite pou yo atake moun ki san defans.

Pèsekisyon an vin rive nan yon degre nou pa kapab sipote ankò. Se kominote relijyez nou yo, chè sè, chè frè, pè nou yo, malveyan kriminèl atake ak yon vyolans ki pa gen non. Yo itilize gwo zam kont moun inosan ki pa kapab defann tèt yo. Yo imilye nou, yo pase diyite nou anba pye. Lè malfèktè yo ap opere, yo kraponnen moun nan popilasyon an ki ta vle pote nou sekou. Yo menase yo pou yo touye yo.

Nou menm kap sibi gwo chay detrès sa yo anba men pwop ayisyen parèy nou, nap di : nou sa nou ye a, paske se Bondye ki chwazi nou pou nou sèvi tout moun. Nou pa pè, nou pa chè frè, nou pa chè sè pou nou sèvi pwòp tèt nou ou byen yon kategori moun espesyal.

Laplipa nan nou chwazi pou nou viv yon lavi tou senp. Ale wè nan ki ti chanm kay yon chè frè, yon chè sè, pifo pè nou yo ap dòmi, ki sa yap manje chak jou. Laplipa ladan yo se de twa ti bout rad ak yon ou de pè soulye yo genyen kòm sèl byen yo. Relijié yo, relijièz yo, pi fò pè nou yo pa touche lajan pou sèvis yo bay yo.

Laplipa nan nou ap travay nan zòn ki pi makawon nan peyi a, kote menm leta pa genyen okenn moun ki reprezante l.

Yap preche pawol Bon Dye, yap fè lekòl, yap swaye moun ki malad, timoun tankou granmoun, yap okipe andikape, moun sosyete a mete a kote, moun ki nan prizon, nap ankadre moun kap travay latè, nap fòme jenn gason ak jenn fi pou yo sèvi peyi yo pi byen, nap fè sa nou kapab pou lavi a vi n pi bon nan peyi nou an…Yo pa sispann mete pye yo nan mak pye Jezi Granmèt la ki te vini pou’l anonse Bòn Nouvèl la bay pòv yo, pou fè avèg konnen yo kapab wè ankò, pou delivre moun yap maltrete yo (Lik 4, 18).

Nou fè sa ak tout kè nou, ak tout fòs nou. Pi fò moun nan peyi a fè pè nou yo, chè sè nou yo, chè frè nou yo konfyans, nan sèvis yap bay sosyete a, paske yo konnen sa yo resevwa pou moun ki pa genyen anyen yo, yo pap janm kenbe l pou pwop tèt pa yo.

Kantite zak kriminèl ki fèt sou Pè yo, chè frè yo ak chè sè yo nan tout peyi a montre aklè zak sa yo pa izole. Yo planifye, yo òganize, yo vize Legliz la. Se reskonsabilite Leta pou’l pwoteje tout Ayisyen, ni sila ki isit sou tè peyi Dayiti ni sila yo ki nan peyi etranje. Nan anpil ka ki rive nou yo, mwen sèten si lapolis te fè travay li jan li ta dwe fè l, bandi yo pa ta pran libète fè tout kraze brize nap sibi anba men yo a.

Nan sikonstans grav sa, e m pa kwè li kapab pi grav pase sa, n ap mande nou si nou pa ta oblije mande tout kominote relijyèj ak relijye nou yo pou yo ta fèmen tout kote chè sè, chè frè nou yo pa asire yap jwenn sekirite nan men leta ak nan men popilasyon yap sèvi yo.

Kalite vyolans avèg sa dwe pale ak konsyans nou tout. Poukisa kalite mechanste konsa kont de moun ki la sèlman pou sèvi ? Eske nou ka kite fòs mal ap pyafe konsa ? Nou menm ti moun yo, jenn moun yo ki lekol kay chè sè, kay chè frè, kay pè, kelkeswa kote nou ye a, sa kap pase la pa ka kite nou endiferan. Nou menm papa ak manman ki konfye pitit gason nou ou byen pitit fi nou bay yon lekol chè sè, yon lekol chè frè, yon lekol pè, pou ede nou fè edikasyon yo, m vle mande nou ki sa nou di nan sa ? Nou menm ki te etidye, ki te travay ou byen kap travay nan yon lekol chè sè, yon lekol chè frè ou byen nan yon lekol pè, eske zak sa yo pa endinye nou ?

Nou menm ki konn jwenn laswenyay pou pitit nou ou byen pou nou menm nan yon lopital, nan yon sant sante pè, chè frè ak chè sè nou yo mete pou sèvis nou, tout zak kriminèl atoufè yo fè sou pè yo, chè frè yo ak chè sè yo, pa revòlte nou ?

Nou menm Kretyen, nou menm ki kwè nan Bon Dye ki vle respè pou diyite tout moun, nou menm Bon Dye mande pou nou chwazi kan lavi a, kisa nou di nan sa ?

Nou menm ki gen yon responsabilite, nan peyi a, gouvènman, la polis, sosyete sivil la, sa kap pase la inakseptab. Sa dwe sispann, jan de zak konsa pa gen dwa janm fèt ankò nan peyi nou an.

Se pou Leta mennen bon jan ankèt pou’l ka rive mete men sou tout kriminèl san fwa ni lwa sa yo, ni sou moun ki konplis nan zak sa yo epi trennen yo devan lajistis.

Nan non lafwa nou nan Bon Dye lavi a, nou kondane ak tout fòs nou kalite zak kriminèl sa yo, m’ap mande tout pèp Bon Dye antre nan lapriyè pou pè yo, pou chè frè ak chè sè yo, de fason pou yo pa dekouraje malgre sityasyon fènwa sa.

M’ap mande tout pè yo, tou chè frè yo, tout chè sè, pou yo kenbe fè’m. Jan Sen Pòl di’l : "Nou pa ka konpare sa nap soufri koulye a ak bèl bagay Bon Dye pral fè nou wè" (Women 8, 18).

Monseigneur Guire Poulard
Archevêque Métropolitain
De Port-au-Prince