> Kreyòl > Nòt Pou Laprès Konsèy Elektoral Pwovizwa a

Ayiti-KEP-Revokasyon-Reyaksyon

Nòt Pou Laprès Konsèy Elektoral Pwovizwa a

Fas ak menas pou Egzekitif la kraze enstitisyon an, manm KEP a raple misyon yo ak bilan travay yo

Publié le jeudi 11 octobre 2007

Delma, 11 oktòb 2007

Nòt Pou Laprès

13 me 2004, yon Arete Prezidansyèl parèt. Li nonmen manm Konsèy Elektoral Pwovizwa yo. Arete a bay Konsèy la manda pou li reyalize eleksyon jeneral nan tout peyi a nèt epi bout misyon li ap rive nan dat kandida ki pase yo prete sèman.

11 fevriye 2005, Monitè, Jounal Ofisyèl Repiblik la, pibliye Dekrè Elektoral ki tabli règ ak prensip pou eleksyon fèt. Atik 31 Dekrè a rapòte :

Eleksyon ap fèt selon prensip sifraj inivèsèl dirèk pou nonmen :
Prezidan Repiblik la,
Senatè Depatman yo,
Depite sikonskripsyon yo,
Manm Konsèy Minisipal yo,
Manm Konsèy Administrasyon Seksyon Kominal (KASEK) yo,
Manm Asanble Seksyon Kominal (ASEK) yo,
Delege vil yo

Eleksyon ap fèt tou selon prensil sifraj endirèk pou nonmen :
Manm Asanble Minisipal yo,
Manm Asanble Depatmantal yo,
Manm Konsèy Depatmantal yo,
Manm Konsèy Entèdepatmantal yo.

Atik 31 sa a klè kou dlo kòk. Li bay tout kalite eleksyon Konsèy Elektoral la gen misyon pou li òganize pandan manda li.

Vrèmanvre, Konsèy la reyalize, jouk rive mwa avril ki sot pase a, yon seri eleksyon dirèk ki abouti nan rezilta sa yo : eleksyon yon Prezidan lejitim, eleksyon yon Sena 30 manm, eleksyon yon Lachanm Depite 99 manm, eleksyon 140 Katèl Meri, eleksyon 570 Katèl KAZEK, eleksyon 4901 manm ASEK epi eleksyon 487 Delege Vil.

Reyalize tout seri eleksyon sa yo te egzije nou antreprann yon travay touse ponyèt gason pa kanpe.

1. Sa te mande pou nou prepare yon Dekrè Elektoral pou fikse règ jwèt la.

2. Sa te mande pou fè enskripsyon elektè yo. Jounen jodi a, K E P la ak tout nasyon an kapab frape lestomak yo deske yo gen yon baz done ki anglobe anrejistreman 3.5 milyon sitwayen avèk posiblite pou aktyalize done yo tout tan jou an jou.

3. Sa te mande pou mete kanpe 11 BED nan depatman yo epi 142 BEK nan komin yo.

4. Sa te mande pou mennen operasyon tout kontestasyon yo apre eleksyon yo. Paske, kit vre, kit pa te vre, te gen kandida ki te estime dwa yo te vyole.

KEP la te sètoblije mennen tout operasyon sa yo jouk rive nan pwoklamasyon definitif rezilta yo.

Se vre tout bagay pa te pase dous tankou dlo sou do tòl. Nou te fè faskare ak anpil difikilte wòdpòte. Paregzanp, gen klima ensekirite a ki te fin awoyo moman biwo enskripsyon elektè yo t ap tanmen louvri. Epi ki sa nou ta di sou chirepit ki te genyen nan vant KEP la menm ? Hing-hang ki anpil fwa, elas, te konn pran lari fè aktyalite. Epi vwala, sibitman, jounen jodi a, sa tounen pretèks pou deklare KEP la enkapab, li pa gen aptitid pou reyalize rès eleksyon yo.

Sa ki rete pou fèt se reyalize seri eleksyon endirèk yo. Se dekwa pou n al bout nan mete kanpe Konsèy Elektoral Pèmanan an. Nou tanmen travay sou sa rèd chèch depi koumansman ane 2007 la. Rezilta travay la se yon Avanpwoje Lwa konsènan reyalizasyon rès eleksyon sa yo nou prezante bay Pouvwa Egzekitif la depi nan finisman mwa me ki sot pase a. Avanpwoje Lwa sa a se rezilta chita tande nou te genyen ak Pati Politik yo. Nou tabli yon seri gwoup travay. Misyon yo se planifye eleksyon ki gen k pou vini yo. KEP k ap vini an ap jwenn ekip ki tou pare pou antre annaksyon.

Tan an menm pa nan ret tann. Epi se konsa dele Konstitisyon an bay pou fè eleksyon renouvle tyè (1/3) Sena a tonbe ap bay presyon. Nou konsyan gen egzijans sa a epi nou konsyan tou nou pa gen manda pou reyalize eleksyon tyè Sena a. Konsa nou fè Pouvwa Egzekitif la pwopozisyon nan sans sa a.

Epi vwala, rekonpans chen se kout baton. Nou louvri pòt bay van pase pou fè konprann eleksyon yo obligatwa epi endispansab. Epi men van an soti pou li ban nou traka. Li soti pou li tounen siklòn malè ak menas jijman koumasyal pandje ap balanse sou tèt nou.

Pyès manm Konsèy Elektoral la pa ka derefize soumèt li devan egzijans lalwa, ale wè atò pou li ta konsidere li gen pye sou kou lalwa. Si kòm manm yon enstitisyon Leta ki jwi avantay Konstitisyon an bay, si nou reklame avantay sa yo, nou sèten nou nan dwa nou. Paske nou chaje sou do nou tout chay ak tout reskonsablite fonksyon n ap ranpli a pote nan kòf lestomak li.

Jounen jodi a, nou pa vin mande moun bat bravo lakontantman pou nou, ni nou pa mande moun vin pote nou sou tèt Nou annik vle klewonnen byen wo byen fò misyon nou genyen an, misyon nou te sèmante pou nou ranpli a, misyon nou gen konviksyon nou reyalize otan nou kapab la. Se vre nou gen feblès nou nan sa nou akonpli yo, men se lejitim pou nou gendwa fyè deske nou ede mete kanpe kèk enstans ak enstitisyon enpòtan nan leta a. Yo la pou garanti fonksyònman yon Leta k ap mache selon lalwa, yon Leta ki chita sou prensip demokrasi.

Max Mathurin, Président François Benoit, Trésorier

Freud Jean, Vice-président Josefa R. Gauthier, Conseillère

Rosemond Pradel, Secrétaire Général Pauris Jean Baptiste, Conseiller

N.B Twa lòt manm Konsèy la, Patrick Féquière, Louis Gerson Richemé ak Pierre-Richard Duchemin deside fè wout pa yo pou kont yo. Sa vle di demach sa a pa konsène yo.

Liliane Pierre-Paul éléments Aller à la galerie de Liliane Pierre-Paul