> Kreyòl > Tèks deklarasyon Ericq Pierre sou rezon ki fè Depite yo bare l

Ayiti-Pòs Premye minis-Pozisyon

Tèks deklarasyon Ericq Pierre sou rezon ki fè Depite yo bare l

Ansyen Premye minis Prezidan Préval te chwazi a lonje dwèt sou koripsyon epi sou konpòtman pa klè chèf leta a ak Premye minis Alexis te genyen nan dosye ratifikasyon an

Publié le samedi 17 mai 2008

Deklarasyon Msye Pierre Ericq Pierre, ansyen premye minis deziyen

1. Mwen ta renmen di Prezidan Preval mèsi poutèt an de fwa li deziyen mwen kòm Premye Minis. Mwen vle di tout Senatè, tout depite, tout pati politik ak tout òganizasyon sosyete sivil ki te fèm konsfyans : Mèsi. Map pwofite tou pou mwen di tout jounalis nan radyo, nan televizyon ak nan jounal ki tap suiv sa m tap fè yo pandan tout tan bagay yo tap regle : Mèsi. Yo te fè travay yo kòrekteman san yo pa defòme anyen. Map remèsye ak tout kèm tout zanmi ki tap sipòte m san yo pat machande jefò yo. Yo te suiv tout lòd mwen. M di tout manm Konsètasyon Palemantè Pwogresis yo felisitasyon pou viktwa yo jwenn nan. Mwen swete yo bòn chans.

2. Bon non mwen se Pierre Ericq Pierre. Se non sa a ki sou batistè m, nan paspò m epi nan tout lòt dokiman ofisyèl mwen itilize. Se ayisyen m ye. M pat jam pèdi nasyonalite m ; M pat janm non plis tou mande rezidans nan okenn peyi. Si kèk palemantè twouve mwen pa ayisyen ase yo ta dwe esplike ki lè ou moun se ayisyen selon fòm pa yo.

3. M te aksepte pou yo te chwazi m kòm premye minis paske m te kwè m te ka itilize plis pase karant lane esperyans mwen genyen nan fè bagay yo dwat pou m sèvi peyi m. Pouki sa ? Paske m kwè tout bon vre peyi a bezwen moun serye nan tèt li. Li bezwen gason ak fanm ak men pwòp, gason ak fanm ki vle travay tout bon pou devlopman peyi a. M te toujou kwè l, pou ou kare ak gwo pwoblèm nou yo fòk nou ta bay do ak politik mèt danm nou abitye fè yo. Fòk nou kwè nan tèt nou, fòk nou kwè nan tout lòt ayisyen yo ; sa kap viv nan peyi a tankou sa kap viv lòt bò dlo. Yonn nan bagay mwen kwè gouvènman an ta dwe fè tout bon se ede aysyen reprann konfyans nan tèt yo ak reprann konfyans nan peyi an.

4. Rantre m rantre nan jwèt la, Fòs koripsyon kanpe devan m. Paske m pat vle rantre nan kompwomi avè yo, jodi a se Lachanm ki mete mwen sou kote. Mo tankou ’’ patri’’, ’’ Enterè peyi a’’ pate janm nan okèn mesaj moun ki te vin fè presyon sou mwen yo pou mwen negosye, pou mwen te bay entèl plas minis, osinon anvlòp kòb oubyen ankò pou mwen te aksepte bay ti pwojè pou fè moun pase ankò nan eleksyon. M te toujou di m pap premye minis nan nenpòt kondisyon. M pa te vle pran ankenn angajman ki ta ka fè m pwomèt pou m itilize lajan leta pou m bay favè anvan menm m rantre nan Primati a. Mwen te jwe kat sou tab, san m pa antre nan nan jwèt moun kap kache deyè yon lamayòt yo rele antineoliberal.

5. M pa fè yon dram ak sak pase lachanm la. Lè m fin rankontre ak ‘CPP’ a paske prezidan Preval te mande premye minis Alexis pran randevou a pou mwen, mwen te realize ‘CPP’ a pa ta pral vote m, sòf si prezidan peyi oubyen premye minis la ta rive fè manm platfòm LESPWA yo ki nan ‘CPP’ a konprann pou yo vote pou mwen. Sa pa te rive fèt. Epi m pa poze tèt mwen kesyon sou sa ki pase.

6. Yonn nan rezon ki te fè m aksepte pou yo nonmen m kòm premye minis se paske evenman ki te fèt nan komansman mwa davril la te fè mwen mal anpil. Manifestasyon kont lavichè yo, vyolans yo, magazen yo te piye yo, absans otorite ki pou mete lòd yo, tout bagay sa yo te fè m mal tout bon. Se kòm si mwen te wè yon malè pandye sou tèt nou. Moun pa bezwen fè politik tankou yon jwèt chen manje chen, yon jwèt tout vis tout kondisyon mò rèd depi o pa. M te toujou di tèt mwen fòk nou ta fè yon jan pou montre se manti kap bay lè ayisyen ak etranje ap plede di pa gen anyen ki bon yo ka fè ak ayisyen, osnon nan pwen okèn gwo bagay yo ka fè avek ayisyen. Mwen menm sa m pap janm bouke di lè map pale ak moun deyò peyi a se :: ’’ Peyi m lan gen gwo pwoblèm, se vre, men Pèp ayisyen an pi gwo nèg pase pwoblèm la viv yo’’.

7. Si m te rive chèf gouvènman an m tap bay tèt mwen twa prensip : fòk bagay yo fèt klè, fòk bagay yo senp, fòk bagay yo serye tout bon. Mwen te pare pou fè tout bagay vit, fè yo byen pou tout moun ka wè ki sa ki fèt. Fòk politik yon gouvènman fasil pou konprann. Fòk palemantè kap gen pou di yo dakò pou vote li ka konprann li. Fòk minis kap gen pou aplike l la ka konpran li. Fòk sektè prive nou pral pran kòm patnè a ka konprann li. Fòk òganizasyon popilè, fòk sendika, fòk peyizan, etidyan, ouvrye, tout moun ki pral jwen avantaj nan li yo, ka konprann li. Kisa m te vle fè ? M te vle bay esplikasyon, bay esplikasyon, bay esplikasyon tout tan. Gouvènman an tap yon gouvènman kap di Laverite. Li tap toujou bay rapò pou pèp la ka konnen, pou tout moun ka konnen sa li vle fè, sa li fè, sa li pral fè. Nou tap bay tout dat pou travay yo fèt epi lè yo pa fèt nou tap esplike pou ki sa. Nou tap bay rapò piblik ak tout detay sou ki jan budjè peyi a depanse tou. Nou tap sèvi ak tout mwayen : radyo, jounal, telivizyon, menm entènèt tou, pou nou fè tout moun konnen rezilta yo. Gouvènman an tap di tou lè gen erè, lè bagay pa mache vit. Epi li tap korije sa ki pa mache yo.

8. Nou te vle mete lizaj nan administrasyon piblik la. Nou te vle mete lòd nan administrasyon piblik la. Lwa sou patrimwan ki pèmèt pou yo verifye kantite lajan ak byen gwo chabrak nan leta yo ( tankou minis, direktè, senatè, depite, majistra) genyen, nou tap sèvi avèl nèt al kole. Nou tap mete anba kòd tout moun ki nan dwèt long, nan pas pou ki, nan koutaj, nan korupsyon nan zafè lajan leta. Nou tap kwape tou moun ki nan fè tizonnaj sou fi nan biwo piblik.

9. Malgre Dokiman Estrateji Nasyonal Kwasans ak Rediksyon Povrete a manke sou konpa l, paske konsansis te fèt sou li, se li ki ta p gid nouvo gouvenman an. Se sa k fè, apre kout flach nou te voye sou twa poto mitan dokiman sila a, nou te defini sis chapant pou nouvo gouvenman an :
1. Batay kont lavi che a ( branch sa pa nan dokiman estrateji nasyonal la, men li te enpòtan pou fè moun kwè nan nouvo gouvènman an) ;
2. Rebay prodiksyon nasyonal la ak kreyasyon dyòb nan peyi a jarèt ;
3. Rebay prodiksyon agrikòl la ak pwoteksyon anviwonman an jarèt ;
4. Refe figi leta a ;
5. Kontinye epi ranfòse tout jefò ki te komanse deja pou ledikasyon ak lasante ;
6. Konbat lenjistis ak lensekirite.

10. Nou te gen nan tèt nou poute mete yon mache prese nan tout pwojè ki ta p mache mal nan peyi a ; pou sa, aktivite chak ministè, chak oganis leta tap gen pou yo te evalye regilyèman. Annefè, mwen konsidere li pa nòmal chak jou n ap mande lajan, alòske nou gen kòb nan men nou ki pa ka depanse, pandan pitit pèp la ap mouri anba grangou ak chomaj.

11. Nou te panse pou nou te mete bonjan lòd nan koperasyon entenasyonal la ; menm jan nou te gen vizyon pou nou te reòganize pi byen relasyon nou avek repiblik dominikèn ; anfen, nou te gen pwoje pou te prepare yon gid pou nou ka amelyore relasyon peyi a avèk Minista.

12. Mwen te prepare m pou m te fe diferans nan jan yo konn abitye mennen bak peyi a ; se sa k fe tou mwen te genyen pou m te mande lòt kòleg minis mwen yo, menm lè se pou moun ki pi pov yo, yo gen plis senpati, pou yo toujou sonje sa ki pa pi mal yo, epi pou pa janm rayi moun zafe bon yo. Men anverite, mwen pa t panse si machin koripsyon an te fò kon sa. Poutan mwen toujou gen konfyans konpatriyot ansyen m yo, fannm kou gason, jenn kou granmoun, sa ki andedan tankou sa ki andeyo peyi a, pa p kite fòs fe nwa yo ap kokobe yo vitam etènam .

13. M ap fen n sonje estabilite politik peyi a enpotan anpil, menm jan tou mache men nanmmen tout pitit peyi a enpotan. Sa ki mande pou tout aktè politik yo ta kwè nan peyi a, epi pran angajman solanèl devan nanchon an pou se entere peyi a ki ta gid tout moun.

Pòtoprens, 15 me 2008.

N.B Ericq Pierre fè deklarasyon sa a nan kòmansman yon konferans pou laprès li te fè jedi 15 me a nan otèl Montana, Petyonvil.