> Kreyòl > Divès lidè pwotestan mande kretyen yo pa vote nenpòt kandida

Ayiti-Eleksyon

Divès lidè pwotestan mande kretyen yo pa vote nenpòt kandida

Yon kenzèn dirijan legliz voye yon pinga bay fidèl yo pou chwa politik yo pa depaman ak prensip yo kwè ladan yo epi kritike pastè ki deside fè yon lòt wout yo

Publié le jeudi 17 mars 2011

NÒT POU LAPRÈS ENSTITISYON PWOTESTAN AK ASOSYASON LIDÈ PWOTESTAN

Pòtoprens madi 15 mas 2011

Depi kanpay dezyèm tou eleksyon pou pòs prezidan ak palmantè yo kòmanse 17 fevriye 2011 lan, divès sektè ki òganize nan sosyete a pran pozisyon piblik an favè youn oubyen lòt nan de (2) kandida pou pòs prezidan yo. Kòm reskonsab enstitisyon ak asosyasyon lidè pwotestan, nou te pran tan pou nou analize, konpòtman gwoup ki pran pozisyon an favè kandida yo o non legliz pwotestan.
A. Rezime divès pozisyon yo
1. Nou pran nòt kèk dirijan òganizasyon pwotestan ki deside sipòte youn oubyen lòt nan de kandida pou pòs prezidan.

Divès kalite deklarasyon sa yo kapab kreye gwo konfizyon ni nan sosyete a, ni nan mitan fidèl legliz pwotestan paske :

a. Anpil moun kapab panse se pozisyon sektè pwotestan an an jeneral.

b. Pozisyon piblik ak deklarasyon sa yo kapab kreye plis divizyon nan sektè pwotestan an.

Poutèt rezon sa yo, nou kwè sa nesesè pou nou fè kominote pwotestan an ak sosyete a sonje divès aspè misyon legliz.

B. Rapèl misyon legliz

1. Yon premye aspè nan misyon legliz se pwoklame verite a pou mennen sosyete a ak tout lòt sa Bondye kreye rekonsilye ak Bondye ki fè moun konnen volonte li nan prensip moral ki byen klè nan Labib. Tout vrè lidè kretyen sipoze defann prensip moral sa yo.

2. Yon dezyèm aspè nan misyon legliz se denonse move bagay, move konpòtmanm ak bagay lèd moun ap fè nan sosyete a. Efezyen 5 vèsè 11 di : « Nou pa gen anyen pou nou wè ak moun k ap viv nan fènwa, moun k ap fè bagay ki p ap rapòte anyen. Okontrè, denonse yo pou sa yo ye. »

Èske lidè legliz kapab sèvi ak kouvèti legliz pwotestan pou yo apiye kandida ki pa respekte enstitisyon ak regleman sosyete a ? Èske moun k ap suiv Kris kapab apiye lidè k ap fè pwomosyon pou yon sosyete san règ, san moralite ?
“Madichon pou moun ki vle fè byen pase pou mal, mal pase pou byen, pou moun k’ap di fènwa se limyè, limyè se fènwa, pou moun k’ap di bagay anmè dous, bagay dous anmè !” Ezayi 5. 20.

3. Yon twazyèm aspè nan misyon legliz se avèti sosyete a sou danje ki menase li lè imoralite tounen règ. Legliz se santinèl !

Kouman lidè pwotestan sa yo santi yo lè yo apiye bagay lèd ata sitwayen ki pa fè pati okenn legliz men ki kwè nan moral sosyal kondane ? Ki sa lidè sa yo preche fidèl yo ? Ak ki kouray yo lonmen non Bondye ?

C. Pozisyon pa nou

1. Nou mande tout sitwayen ayisyen ki gen kat elektotal soti al vote an mas 20 mas 2011 lan, nan respè dwa tout moun, san vyolans, pou nou sispann kite yo chwazi dirijan nou pou nou. Bondye p ap fè sa nou ka fè nan plas nou. Nou sijere reskonsab legliz yo lage sèvis pi bonè epi ankouraje kretyen yo al vote.
2. .
Malgre ofisyèlman Leta d Ayiti pa gen relijyon, majorite moun nan sosyete ayisyèn nan menm jan ak tout lòt sosyete nòmal dakò sou yon seri prensip moral ki fè nou fè diferans ant sa ki byen ak sa ki mal. Nou mande kominote pwotestan an ak rès sosyete a vote pou moun yo kwè ki pi moral, moun ki pi kapab ni pou senatè ak depite, ni pou pòs prezidan, kit yo pwotestan, kit yo pa pwotestan, pou anpeche sosyete a tounen yon savann kote se awogans, vyolans ak bagay lèd k ap fè lalwa. Moun nou chwazi pou dirije nou di anpil bagay sou eta sosyete a.

3. Nou mande tout enstitisyon nasyonal kou entènasyonal ki reskonsab òganizasyon ak jesyon eleksyon an pran tout dispozisyon anvan eleksyon an, jou eleksyon an epi apre eleksyon an, pou rezilta yo reflete volonte pi fò sitwayen ki vote yo epi pou se pwosevèbal moun kapab fè konfyans ki di ki kandida ki genyen ak kilès ki pèdi.

4. Nou envite tout legliz kretyen ak tout sitwayen kale je yo, pa pran nan pwovokasyon, travay nan lapè pou se bon prensip moral yo, konpetans ak esperyans ki triyonfe epi priye pou tout bagay pase nan lapè.

Nou mande pou Bondye lavi a beni peyi d Ayiti !