> Koneksyon > Mobilizasyon kont pwojè baboukèt sou Entènèt an Frans

Koneksyon ak Gotson Pierre

Mobilizasyon kont pwojè baboukèt sou Entènèt an Frans

SPAM bese plis pase 82%

Publié le vendredi 8 juillet 2011

Yon mouvman mobilizasyon an liy tanmen an Frans pou fòse prezidan franse a, Nicolas Sarcozy, fè bak sou yon dekrè l ap pare pou pran ki kab vin mete baboukèt sou Entènèt la, dapre moun k ap pwoteste yo.

Nan yon semen, plis pase 145.000 moun déjà siyen yon petisyon ki pote tit “Lafrans : An n sove Entènèt”. 50.000 nan moun ki siyen yo, fè sa nan yon espas 24èd tan sèlman. Mouvman sa a ki gen kòm senbòl yon òdinatè ki anchennen, gen alatèt li yon òganizasyon global, ki rele Avaaz.

Avaaz, se yon mo nan lang oryantal yo ki sinifi vwa. Espesyalite òganizasyon sa a se devlope aksyon mobilizasyon atravè Entènèt pou vwa sitwayen kab fè eko anfas yon seri politik piblik k ap aplike.

Konsa donk, modòd la lanse pou fè Sarkozy fè bak.

Pwojè dekrè gouvènman franse a ta dwe bay kèk minis dwa pou efase sou Entènèt dokiman ki ta menase lòd piblik. Otorite sa yo ta va gen dwa mande tout konpayi ki ebèje sit Entènèt oubyen tout konpayi ki bay koneksyon Entènèt pou elimine tout dokiman yo konsidere ki menase lòd piblik epi ak pwoteksyon moun.

Pou Avaaz, jan pawòl sa a pati la a, menas la se pito yon posib baboukèt sou libète despresyon. Sa nou rele an kreyòl libète lapawòl.

Se poutèt sa, plizyè dizèn milye moun ki siyen petisyon an mande pou prezidan franse a antere pwojè li a.

Fòk nou note, menm yon komisyon Sarkozy fèk monte epi enstale pou panche sou dosye teknoloji dijital yo an Frans pa dakò ak dekrè k ap pare pou soti a. « Conseil National du Numérique » la fè konnen zafè bloke sit Entènèt, se yon vyolasyon libète despresyon, kidonk sa pa kadre ak konstitisyon peyi Lafrans.

Poutan, depi kèk tan, Sarkozy t ap swaye imaj li nan sa k konsène Entènèt. Lafrans, se premye peyi ki òganize, gen kèk semèn de sa, premye somè 8 pi gwo peyi yo sou Entènèt.

Gade petisyon an sou www.avaaz.org/fr/

Kesyon mete baboukèt sou Entènèt la, se yon aktivite plizyè gouvènman ap mennen aktyèlman nan lemond, sitou lè y ap gade fòs rezo sa a, ki kontribye anpil nan kokenn chenn mouvman leve kanpe n ap asiste nan peyi arab yo, tandiske yon lòt mouvman yo rele « endiye yo », k ap kritike sistèm ki la a, ap monte san rete nan peyi oksidantal yo.

Lòt jou Nasyon Zini te leve lavwa pou kondane baboukèt sou Entènèt. Òganizasyon an deklare, baboukèt la pap pote ankenn rezilta.

………………

Aksyon ki pote rezilta, se mezi yo pran kont konpayi k ap pwodui spam, sa vle di kourye elektwonik fatra k ap ranpli bwat imel nou, Harold.

Gotson, wap kontan aprann ke nan ane ki sot pase la-a, koze SPAM lan (ki se imel ou resevwa kap eseye vann ou bagay ou pat mande, osnon ki ap eseye enfekte òdinatè w’ ak virus) tonbe plis pase 82%.

Rezon degrenngolad sa-a, eben se yon konbinezon aksyon legal ansanm ak fèmti konpayi ki responsab inisyativ sa yo.

An Oktòb ak an Desanm 2010, zotobre yo fèmen Spamit ansanm ak Rustock ki, a yo de-a sèlman, te responsab plis pase 40% spam ki tap sikile a travè lemond.

Men apèn yo finn fèmen brigan sa yo, gentan gen yon nouvo menas ki ap peze sou kou entènèt la :

Li rele TDL-4, se sa yo rele yon SuperBug. Li gentan enfekte plis pase 4.5 milyon òdinatè.

Kòm se yon virus ki trè difisil pou analize teknikman, zotobre yo ap swiv tras lajan pou wè kilès ki ap pwofite de nouvo tèt chaje sa.

Nap tann rezilta ankèt la.

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold
………………

Nou kontinye ap suiv fason medya ayisyen ap evolye nan kesyon Entènèt la. Semèn sa a, nou envite nou konsilte yon atik konfrè nou Claude Gilles fèk fè sou « La révolution du web » atravè medya yo an Ayiti. Atik sa a disponib sou www.grotius.fr. Sèten medya ayisyen reprann li tou.

Atik la vini tousuit apre yon premye sesyon ki fèt an jen nan Pòtoprens pou ede jounalis ayisyen yo vin pi maton nan sèvi ak zouti miltimedya. Yon lòt pral fèt nan mwa jiyè a. Jounalis ki ap travay ak Entènèt epi ki enterese kapab kontakte gm@medialternatif.org.

………………

Sonje Koneksyon an podcast. Nou kab tande l lè nou vle sou www.radiokiskeya.com

http://i.mixcloud.com/C9GBO