> Kreyòl > Mesaj kòmandan MINUSTAH a apre eskandal Pò Sali a

Ayiti-Nasyonzini-Kadejak

Mesaj kòmandan MINUSTAH a apre eskandal Pò Sali a

Jeneral brezilyen Luiz Ramos bay popilasyon ayisyèn nan garanti sanksyon ap tonbe sou do sòlda ki lòtè zak sa a ak tout lòt move zak ki fèt ankò

Publié le vendredi 9 septembre 2011

9 Sept 2011

Yon mesaj Maj. Gen. Luiz Ramos , Kommandan fòs
militè an pou pèp ayisyen an

Antanke komandan fòs militè misyon nasyonzini pou stabilizasyon nan
peyi dayiti a, mwen regret sensèman zak malonèt yon ti gwoup solda MNUSTAH lakòz nan Pòsali.

An menmtan, mwen vle asire nou si sa yo repwoche moun ki enplike yo jistifye, n ap pwan bonjan mezi sevè.

Mwen bay asirans nou pwal kontinye ankete sou tout koze move kondwit yo epi n ap pwan mezi touswit si nesesè, tout move zak ap pini komsadwa.

Antanke komandan konpozant militè MINUSTAH, mwen vle tout militè ki
anba zòd mwen konfòme yo ak prensip etik Nasyonzini, kòd kondwit yo, epitou itilize yo tankou yon gid moral.

Nou regrèt anpil move zak you ti gwoup move grenn vin sal tout bel travay yon pakèt lòt ap fè. Chak jou, majorite pèsonel NIMUSTAH fè jefò pou respekte yon konpòtman pwofesyonèl ak disiplin gwo nivo epi kenbe bonjan relasyon ak popilasyon an.

Se envite nou ye nan peyi a. Nou gen pawòl mwen kòm komandan fòs
militè a mwen pwal kontinye egzije respè ak konsiderasyon pou pèp ayisyen an nan pawòl ak nan aksyon tout militè yo.