> Koneksyon > Afrik ap vanse seryezman nan zafè telefon selilè

Koneksyon ak Gotson Pierre ansanm ak Harold Isaac

Afrik ap vanse seryezman nan zafè telefon selilè

Epi Facebook anba atak

Publié le mardi 22 novembre 2011

Afrik ap fè yon pèse nan domèn telefòn pòtab. Se kontinan kote mache telefòn pòtab la grandi pi vit epi se dezyèm pi gwo mache telefòn selilè ki gen nan lemond apre kontinan Azi.

649 milyon moun gen telefòn pòtab nan men yo an Afrik dapre rapò ki soti nan GSM Word, yon òganizasyon entènasyonal k ap obsève devlopman kominikasyon pa telefòn mobil atravè lemond.

Depi 5 an, chak ane gen 20% moun anplis an Afrik ki vin gen telefòn pòtab pou yo kominike. Estimasyon yo prevwa nan finisman 2012 se 735 milyon moun k ap gen telefòn pòtab sou kontinan sa a.

Espesyalis yo esplike se akòz fèb devlopman telefòn ak fil epi move kalite koneksyon ki fè afriken yo bondi sou telefòn pòtab konsa.

Men tou gen gouvènman nan rejyon sa a ki pran dispozisyon politik pou ankouraje devlopman mache telefòn pòtab la. Pararegzanp, gouvènman Kenya a retire nèt 16% taks moun te konn peye lè yo achte yon telefòn. Sa w tande a, lavant telefòn nan double.

Tcheke www.gsmworld.com

Gwo devlopman telefòn pòtab an Afrik gen konsekans sou jan yo fè jounalis nan kontinan an. Se premye rejyon nan lemond nan sa k konsène jounalis k ap sèvi ak telefòn pòtab pou fè travay yo.

Enfòmasyon yo fè konnen nan zòn kote pa gen anpil òdinatè ki konekte sou Entènèt, telefòn selilè se yon zouti esansyèl pou fè nouvèl sikile.

Yo fè remake, nan itilize telefòn pòtab òdinè, li pa nesesè pou gen pwogram enfòmatik espesyal epi li pa nesesè nonpli pou gen gwo kanal kominikasyon ak bann lajman laj.

Pwofesyonèl k ap fè esperyans yo fè konnen, li fasil pou voye gran tit nouvèl yo sou telefòn pòtab. Yo site egzanp Radyo Africa k ap fè esperyans nouvèl pa SMS.

Li bon pou nou note tout telefòn pòtab kapab konekte tou sou Twitter ak FB pou resevwa oubyen voye mesaj.

Yo di kounye a, telefòn pòtab la, se òdinatè pòtab afriken yo.

…………..

Atansyon ! Facebook anba atak, Harold

Gotson, Facebook sibi yon kokenn chenn atak nan jounen lendi pou rive madi ki sot pase la.

Yon ekip imaj pònografik ak imaj vyolan rive al jouke kò yo nan fil nouvèl paj, yon gwo pòsyon itilizatè sit lan.

Premye enfòmasyon yo ta vle fè kwè ke gwoup akè Anonymous ta va responsab atak lan.

Konpayi an pase jounen madi an ap netwaye dega sou paj ki tap montre imaj pwoblematik yo.

Plizyè kliyan deja anonse yap fèmen kont yo nan Facebook apre ensidan sa.

Nap raple Gotson, ke Facebook genyen plis pase 500 milyon itilizatè sou planèt la, si tèlman ke plizyè analis konsidere li kòm twazyèm peyi nan lemond.

Pou Konekyson sete Harold

Mèsi Harold
……………

Plis pase yon trantèn jounalis patisipe semèn pase nan premye Jounen Près Rejyonal nan Matinik. Yo te reponn envitasyon Klèb Près Matinik. Nan diskisyon yo, yo konstate sitirasyon jewografik zile nan Karayib la pa fasilite sikilasyon enfòmasyon soti nan yon peyi ale nan yon lòt, malgre fasilite teknoloji yo pote.

Yo wè tou, gwo devlopman kominikasyon k ap fèt yo e ki pèmèt tout kalte enfòmasyon sikile pi vit, vin bay jounalis yon pi gwo wòl toujou nan pèmèt sitwayen yo jwenn bon kalte enfòmasyon.

Patisipan yo deside pou kenbe fòmil Jounen Près Rejyonal la kòm yon espas pou reflechi sou pratik yo regilyèman.