> Koneksyon > Entènet, yon gran espas pwomosyon

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Entènet, yon gran espas pwomosyon

CES 2012 lan louvri nan Las Vegas / Koudje sou yon telefòn ki ka kenbe chaj li pandan 15 an

Publié le mercredi 18 janvier 2012

Pandan n ap sonje kokennchenn tranblemantè 12 janvye 2010 la an Ayiti, laprès fransèz revele gwo pwogre ki fet nan domen say o rele “don en ligne”, kidonk don ki fèt atravè Entènèt.

Koute byen : an 2004, lè te gen tsounami nan peyi Endonezi, se anviwon 15% nan don yo ki te fèt atravè Entènèt. 5 an apre, lè trableman tè a frappe Ayiti, se 80% don yo ki fèt atravè rezo Entènèt la. Se menm bagay tou nan ka tranbleman tè Japon an.

Done sa yo soti bò kote Lakwawouj ki trè aktif nan zafè asistans imanitè.

Yo fè remake, li pi senp, li pi fasil epi li pi rapid pou moun yo fè don pa Entènèt. Ankèt ki fèt an Frans montre se sitou retrete, moun ki gen plis pase 65 an ki fè don pa Entènèt.

Reyalite sa a, se rezilta gwo travay sitou òganizasyon imanitè yo fè nan devlope estrateji yo sou web la. Sit yo transfòme anpil nan dènye ane sa yo pou yo kab sèvi kòm kanal pou mobilize don say o.

Sepandan, sa pa siyifi tout bagay deja chavire anfavè Entènèt nan zafè don k ap bay sou tout kalte kòz nan lemond. Anjeneral, kantite don ki fèt an liy yo, se 3% sèlman.

Nan kesyon pwomosyon sou Entènèt, piblisite fè gwo pwogrè tou. Nou pral wè sa, men ann al jwenn Harold pou nou wè lwen nan zafè inovasyon teknolojik.

Gotson, ki dènye fwa ou mete telefòn ou nan chaj ? Pa m’ lan m’ oblije mete l’ chaj chak jou.

E si ou pa ta gen pou chaje li pandan 15 an ? Wi ou byen tande 15 lane !

Se sa konpayi Xpal Power anonse semèn sa. Konpayi an prezante telefòn sa, ki woule sou yon grenn pil AA e ke yon moun ta gen dwa kenbe sou kote pou ijans.

Natirèlman, konpayi-an di ke telefòn lan ap kenbe chaj la pandan 15 lane si li PA sèvi. Men depi ou ta manke limen l’ wap kapab pale pou 10zè de tan sèlman.

Evidaman, konpayi-an pa teste telefòn lan pou konen si lap kapab kenbe chaj li tan manch lony sa. Kòm se yon pwojeksyon teyorik, se sèlman nan 15 lane nap konnen si li mache tout bon.

Gotson, se pa yon aza si nou tande pale de nouvèl sa semèn sa paske se nan kokenn chenn oumble mond elektwonik ak teknolojik lan anons sa-a fèt, nan Consumer Electronic Show (CES), ki tabli kò li (menm jan sa fèt chak ane) nan Las Vegas sòti 10 pou rive 13 janvye 2012.

Men sa se twòkèt la, chay anons konpayi Apple gen pou fè pou ane sa dèyè nan kad lòt gwo evèlman ki ap fèt mwa sa e ki rele MacWorld sòti 26 pou rive 28 janvye ki ap vini la.

Pou Koneksyon sete Harold

Mèsi Harold.

…..

Alòs, tandans yo konstate kounye a, se pou piblisite ogmante sou Entènèt. Nan yon peyi tankou Lafrans, se 11% revni anplis yo jwenn atravè piblisite pandan ane 2011 la.

Yo prevwa an 2012 devlopman sa a pral kontinye, e gran evènman mondyal nan domen espòtif k ap gen pou fèt ap kontribye anpil nan sa, menm jan ak nouvo sipò k ap sèvi kounye yo tankou tablet yo.
……….

Epi sou kont Twitter ak Facebook mwen, m ap pataje semèn sa a kèk pòs jounalis Claude Gilles k ap twit yon seri pawòl nou di pafwa an Ayiti san nou pa panse sou siyifikasyon reyèl yo kab genyen. Nan yonn ladan yo li di : « Ayiti se kay madan Brino, fanm pote gason sou do ».

Idantifikasyon twitter Claude Gilles, se @ClaudeGilles.