> Koneksyon > Pwodyi kouran ak fatra

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

Pwodyi kouran ak fatra

Otorite nan zile Pòtoriko anonse yo pral louvri plizyè dizèn sant ki pral bay koneksyon Entènèt

Publié le dimanche 27 mai 2012

Rann kantite fatra k ap miltipliye toulejou nan Pòtoprens itil. Sèvi ak fatra pou pwodui elektrisite ki kab distribye nan mitan fanmi yo an Ayiti. Men defi reskonsab ayisyen yo bay tèt yo. Si sa mache, se doub avantaj : netwaye kapital la epi jwenn plis kouran, Harold.

Gotson, sit entènèt EarthTechling.com rapòte semèn sa yon gwo inisyativ ke gouvèlman ayisyen an ap pran ansanm ak yon konpayi prive ameriken ki baze nan vil Pittsburgh, ki rele International Electric Power (IEP) pou netwaye vil Pòtoprens pandan yap pwodyi kouran ak fatra-a.

Dapre sit entènèt konpayi-an, Project Phoenix, se yon patenarya piblik-prive, sa ki jeneralman vle di ke leta ap mete lajan pou bati santral la, pandan konpayi prive-an a pral jere l’. Pwojè sa-a vle pèmèt retire fatra nan lari-a pandan yap fè kouran avè l’. Pwojè sa-a vle koupe depandans peyi-a sou petròl entènasyonal lan, e li ta dwe kreye 1,800 job pandan lap pwodyi 30 MW kouran, ki se mwatye kapasite Pelig.

IEP ap fè kò ak yon konpayi espayòl Ros Roca ansanm ak Boucard Waste Management pou ranmase fatra-a. IEP ap gen pou li travay ak SMCRS tou.

Konpayi-an prevwa ke pandan 30 an operasyon santral lan, leta Ayisyen pral sove 4 milya dola.

Pa genyen anpil detay ki filtre sou kijan kontra sa te bay, nan ki kondisyon apèl dòf lan te fèt e si li pral rantab pou peyi-a a la lony. Sa se san konte ke fòmil Patenarya Piblik Prive-an (PPP-an) PA fè inanimite nan lemond paske anpil obsèvatè kwè ke li fè leta pran risk pou sektè prive-a kapab galonnen.

Fòk nou di ke konpayi-an pale sou sit li-an tou de yon lòt pwojè li genyen, fwa sa-a nan Fond Parisien kote li ap travay sou Project Siroc, yon operasyon eolyèn (Fè kouran ak van) ki ta dwe pwodyi 20MW kouran.

Pou plis detay ale sou sit konpayi an se www.iepwr.com

Pou Koneksyon, sete Harold

Mèsi Harold. Rete sèlman pou n konnen si nan nivo anviwonman an ak sou lavi moun pap gen efè segondè. Kidonk, kesyon an, se èske n ap antre nan enèji pwòp tout bon, ki se yon objektif majè nan zafè pwoteksyon anviwonman.

Nan zafè enèji pwòp, gouvènman ayisyen an gen pwojè mete enèji solè nan 12 sant sante sou kòt sid peyi a, ak konkou Bank Mondyal.

Nan kad sa a, lòt jou yo enstale 18 pano solè nan sant sante ki tabli nan Lilavach.

Pwojè a konsène Kotdefè, Chantal, Senjan di Sid, Rochabato, Damasen, Koto, Potapiman, Randèl, Chadonyè, Lezanglè ak Tibiwon.

Jean-Yves Amazan, majistra Lilavach, fè konnen enèji solè nan sant sante Lilavach la ap sèvi tou pou sant trètman kolera nan zòn nan.

Sou kesyon sa a, fòk nou di, dapre enfòmasyon ki soti nan zòn Plato Santral, se ak telefòn pòtab moun yo sèvi pou yo fè limyè nan kèk sant tretman kolera.

Depi plizyè semèn gen machwè gonfle nan plato a paske popilasyon divès zòn nan pa wè ditou ak sa yo rele elektrisite.

……….

Nan Pòto Riko, otorite yo anonse yo pral ouvè plizyè dizèn sant ki bay koneksyon Entènèt epi mete koneksyon Entènèt lib nan plizyè plaza. Yo pale sou 41 sant k ap tabli nan koumanman 2013 epi koneksyon lib nan 36 plaza sou zile sa a.

……….

Nan Jamayik, gouvènman an vle sèvi ak rezo sosyal yo pou pwoche pi pre popilasyon an. Minis enfòmasyon an, Sandrea Falconer, deklare « nou fèt pou itilize medya sosyal yo kòm yon opòtinite tou nèf pou transfòme sosyete nou an (…) pou fè plis moun patisipe nan demokrasi a ».