> Koneksyon > An Repiblik Dominikèn, Gason sèvi ak Entènèt plis pase fanm

Kronik Teknolojik Koneksyon ak Gotson Pierre epi Harold Isaac an patenarya ak Gwoup Medialternatif

An Repiblik Dominikèn, Gason sèvi ak Entènèt plis pase fanm

Eske rezo sosyal yo ap chanje fason moun ap obsève je olenpik yo ?

Publié le dimanche 16 septembre 2012

Yo konn pale sou ravin ki egziste ant yon minorite ki gen aksè a Entènèt epi yon majorite kip a konekte ditou. Fwa sa a, gwo diferans sa a, se ant fanm ak gason, yo montre li egziste.

Se 2 enstitisyon ki vin ak prèv la, gras a yon etid yo fèk fè. Sant etid pou Aksyon Feminin (CIPAF) ak Komisyon Nasyonal sou Sosyete Enfòmasyon ak Kominikasyon (CNSIC) prezante dossye a semèn sa a.

Dokiman an fè konnen menm prejije ki chita nan sistèm edikatif ak nan sosyete a, se yomenm ki lakòz tandans pou fanm yo eskli nan domèn TIC yo an Repiblik Dominikèn.

Dapre done ankèt la, 66% fanm an Repiblik Dominikèn pa janm sèvi ak yon òdinatè. 76% pa janm al sou Entènèt. 33% fanmi ki gen fanm k ap dirije yo gen abònman Entènèt. Nan ka fanmi ki gen gason k ap dirije yo, se 44%.

Sèlman 33% nan moun ki travay nan sektè TIC a se fanm. 67%, se gason.

Fanm al sou Entènèt mwen souvan pase gason an Repiblik Dominikèn. Se lakay oubyen nan lekòl fanm yo konekte sou Entènèt, alòske anplis kote sa yo, gason yo al nan sibèkafe, nan travay yo ak lòt kote Entènèt la gratis.

Pou 2 enstitisyon yo, lefèt tifi ak jenn fi dominiken majinalize nan zafè lasyans, matematik, teknoloji, lakòz y opa antre nan karyè sa yo epi y opa anmezi pwofite zouti teknolojik yo nan lavi pèsonèl yo ak pwofesyonèl yo.

Yonn nan chèchè ki reyalize etid la, Amparo Arango, deklare : an Repiblik Dominikèn, menm jan ak nan lòt peyi nan rejyon an, yo vle fè konprann teknoloji yo net. Kòmkwa, nan zafè teknoloji pa gen diferans ant fanm ak gason. Kidonk pa ta gen diferans nan zafè fòmasyon moun nan domèn teknoloji, jeni, oubyen lasyans ak teknoloji anjeneral.

Li di si yo kenbe vizyon sa a, fanm dominiken ap viktim e yo pap kab jwenn posiblite pou antre kòrèkteman nan sosyete enfòmasyon an epi pou yo kab travay bò kote gason yo nan tan k ap vini yo.

Enstitisyon ki mennen etid la mande pou gouvènman dominiken an sèvi ak done yo pou tabli politik ki fasilite fanm yo patisipe tout bon nan sosyete enfòmasyon an.
…………….

Divès reskonsab nan zafè telekominikasyon plizyè peyi nan Karayib la reyini semèn pase nan Miyami. Yo t ap gade kouman pou yo rive devlope TIC yo nan rejyon an pou kab rive akonpli objektif milenè an 2015, jan Nasyonzini fikse sa.

Pami kesyon yo te abòde, se kouman pou rann teknoloji yo pi aksesib nan bese pri yo.