> Koneksyon > Obama

Tout planèt la tap kenbe souf li, sete yon evèlman istorik mondyal,
presidansyèl amerikèn yo pa kite pèson frèt, kit ou te pou Mitt Romney
osnon pou Barack Obama.
Natirèlman, lè n’ konsidere pwa Etazini nan lemond ak enpak yon
prezidansyèl kapab genyen sou lavi nou tout, li nòmal pou nou jwenn dè
reyaksyon konsa.

E evèlman-an sete sou Twitter TOU (osnon sou Twitter sitou !).
Prezidansyèl lan vinn evèlman politik ki jwenn plis Twit de tou lè
tan : Plis pase 20 milyon twit pou sware-a !
Dènye rekò-a, sete premye deba prezidansyèl Obama-Romney an, ak 10 milyon twit.

"4 more years", ki vle di kat lane an diplis, fè le tou di mond ak yon
foto Barack ki ap anbrase madanm li, Michelle.
Dayè Prezidan Obama bay premye reyaksyon li sou Twitter, li fè konnen :
"We’re all in this together. That’s how we campaigned, and that’s who
we are. Thank you. -bo" Sa ki vle di :

"Nou nan menm bato-a. Se konsa nou fè kanpay, se moun konsa nou ye. Mèsi B.O."
B.O. se inisyal Barack Obama - Sa ki vle di ke se prezidan Obama li
menm ki ekri mesaj sa.

— 

Nan kad eleskyon sa-a, ann fè yon ti remonte nan le tan. Jou kouri,
gen 4 an de sa, preske jou pou jou mwen tap pale nou de eleskyon
Barack Obama e de yon nouvo sit web ke li te entwodyi ak nouvo
prezidans li an… Ann koute

Gotson, Prezidan-eli Obama, ki ap pwobableman rantre nan listwa kòm
premye prezidan ki sèvi ak zouti entènèt lan, nan tout lòn li, kòm
chwal batay, sot pran yon inisyativ trè enpòtan : Obama lanse semèn sa
sit CHANGE.GOV lan (An bon kreyòl sit ofisyèl chanjman-an !).

Sit la vle plis pase yon senp fasad, dapre ekip Obama-a change.gov lan
ap yon entèfas kap pèmèt pèp la swiv e patisipe nan aksyon gouvèlman.
Yo kapab li nouvèl, patisipe nan blog osnon fè sigjestyon sou sa ki
kapab fèt pou amelyore jan Obama pral mennen bak peyi-a.

Yo kapab menm aplike pou job nan pwochen kabinè gouvèlman.

Anpil kritik tap tann pou wè si Obama ta pral lage zouti entènèt lan
apre viktwa-a, men ak change.gov lan, Obama pwofite de momentum li
genyen sou twal la pou li kreye yon zouti ki teyorikman ap pèmèt li
rete an kontak ak sou kontwòl dirèk dirèk popilasyon an.

Pou plis detay, ale sou sit prezidan-eli an sou http://www.change.gov

Kibò sit sa ye jounen jodi-a, alòs ke Barack Obama ap manche baton
peleren li pou li rale 4 lane an diplis ? Eben sit lan sispann pwodyi
konteni depi janvye 2009. Lè ou rive sou paj la, ou jwenn yon
envitasyon pou ale dirèk dirèk sou sit Maison-Blanche lan,
whitehouse.gov

— 

Anfen, nan kòmansman kwonik lan, nou te di w’ ke Gotson te fè yon ti
deplase… Men kibò li ale ? :) Eben lè nou fouye sou web lan, nou jwenn
ke Gotson an Frans… Men sa li te gen pou li di, sou lèzond Frans 24…

Nanpwen kache.

Pou Koneksyon sete Harold