> Koneksyon > Ki pouvwa ki pou gouvène Entènèt ?

Publié le mardi 11 décembre 2012

Gwo pwen aktyalite TIC yo semèn sa a se nan Dubai, peyi Emirats Arabes Unis, ki akeyi konferans Inyon Entènasyonal Telekominikasyon (UIT) sou règleman pou yo aplike nan fonksyonman Entènèt.

Konferans sa a, se yon evènman wòtpòt, piske UIT se yon òganis Nasyonzini k ap menen rankont sa a, kote reprezantan divès Leta ap patisipe soti 3 rive 14 desanm.

Anplis reprezantan Leta yo, geyen tou chèf gwo antrepriz nan domèn teknoloji yo ansanm ak lòt akté enpòtan ki enterese twouve yo sou plas.

Otorite sa yo, nan nivo mondyal, ap analize yon dokiman ki rele Règleman Telekominikasyon Entènasyonal (RTI), ki pot ko janm gen pase men ki fèt ladan l depi 1988.

Pandan rankont sa ap dewoule, plizyè pwendvi parèt sou kesyon gouvènans Entènèt la. Gen sèten peyi, tankou Lachin ak Larisi, ki ta prefere pou direksyon Entènèt tonbe nan men Nasyon Zini. Men, peyi tankou Etazini pa montre yo enterese pou Nasyonzini ta gen yon wòl nan mennen Entènèt la.

Petèt pou rezon kip a menm ak pa Etazini yo, òganis oubyen òganizasyon k ap goumen pou libète nètalkole sou Entènèt krenn pou yon pouvwa Nasyonzini sou Entènèt pata yon menas pou libète despresyon.

Bò pa yo, gran konpayi yo gen lòt preyokipasyon. Yo pa vle pou yon kontwòl Nasyonzini vin bay Leta yo yon pouvwa sou Entènèt nan pòsyon teritwa pa yo. Kòm konsekans, sa ta kab vin eklate mache a, sa ki patap bon, nan optik pa yo, pou biznis kominikasyon an.

Nan okazyon konferans Dubai la, nou envite w fè konesans ak yon sit, yo konsidere kòm yon Wikileaks nan sa ki konsène politik TIC yo. Se wcitleaks.

Yon sit ki mete an liy yon bann dokiman sou pozisyon gouvènman yo ap defann nan Dubai. Konsa li kwè li kontribye nan kraze boutèy nwa epi fè transpartans sou rankont sa a.

Sit sa a se http://wcitleaks.org

……….

Si w fèt an 1992, ou gen laj SMS. Se pa Harold k ap demanti m ?

Gotson, semèn sa, fè SMS 20 an !

Efektivman, se 3 desanm 1992 premye mesaj teks (Short Message Service)
mete deyò. Se enjenyè Neil Papworth ki voye l’ bay direktè Vodafone
lan, Richard Jarvis. Kisa ki te ekri ladann ? "Merry Christmas" (Jwaye
Nowèl)

Nan dènye ane sa yo se plis pase 8,600 milya mesaj teks nou voye chak
ane. E se pa de kòb sa rapòte konpayi telefòn selilè yo. Pou nou pi
klè nap pale de yon endistri, (endistri SMS lan) ki vo plis pase 150
milya dola pa ane.

Men labrinn di swa prèt pou tonbe sou lavni SMS. Email, BBM, iMessage,
Twitter ak Facebook ap devore potansyèl devlòpman metòd sa ki pèmèt
moun voye yon mesaj 160 karaktè maximòm.

Menm si lavni l’ menase, SMS rete yon fenomèn ki genyen de gwo
enplikasyon sosyal. Nou gendwa panse ak valè moun ki viktim nan
aksidan machinn pandan yo tap tekste sou volan.

Men SMS gen kote pozitif li tou, lè li pèmèt moun kominike pandan
katastwòf osnon pèmèt koòdone resous lè gen epidemi nan peyi pòv.

Bòn Fèt kanmenm SMS !

Pou Koneksyon sete Harold

……….

Etidyan nan kominikasyon ayisyen ak dominiken rankontre pou yon premye kongrè 30 novanm ak premye desanm nan Santo Domingo. Se yon evènman Chè INESKO nan Inivèsite Pontifika Madre y Maestra òganize pou kontribye nan devlopman bon kalte jounalis nan nivo 2 peyi yo. Pwofesè ak pwofesyonèl medya nan 2 peyi yo anime atelye travay sou sijè tankou Jounalis ak Demokrasi, Travay enfòmasyon pou bon relasyon ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn, jounalis ankèt, eksetera.

Dapre enfòmasyon òganizatè yo bay, nan kad menm pwogram sa a, aktyèlman jounalis ayisyen ak dominiken ap mennen 32 ankèt sou sijè ki konsène Ayiti ak Repiblik Dominikèn.

Gade plis sou sit inivèsite a, se www.pucmm.edu.do

……….

Radyo kominotè Vwa Klodi Mizo (VKM) Okay, Konsèy Nasyonal Telekominikasyon (KONATEL) te fèmen 9 novanm pase, rekoumanse fonksyone premye desanm apre KONATEL fin fè retrè sou mezi a.

………

Telefòn selilè fè kenken nan prizon Kanada. Kantite a ogmante seryezman, dapre enfòmasyon laprès kanadyen mete deyò. E, evidaman se pa nòmal. Sendika lapolis nan prizon Kanada leve lavwa. Antwòt, telefòn selilè yo fasilite trafik dwòg nan prizon Kanada.