> Kreyòl > POZISYON BATAY OUVRYE : NOU PA LA POU SWADIZAN DIALOG SOSYAL OSWA POU KREYE (...)

• Nou pa non plis wè se yon estrikti kote nou menm kòm reprezantan ouvriye ak travayè yo nou pral nan relasyon patnè ak reprezantan boujwa yo jan yo vle fè kwè

POZISYON BATAY OUVRYE : NOU PA LA POU SWADIZAN DIALOG SOSYAL OSWA POU KREYE "AMONI SOSYAL"JAN YO VLE FE KWE KONSEY SA YO LA POU SA

Nou la pou pèmèt travayè yo taye zèb anba pye gwo enterè mafya tout kalite plimay ki déjà pran pye nan bwat sekirite sosyal yo

Publié le mardi 10 septembre 2013

Malgre dirijanl Madam Yanick Etienne se yon manm Konsèy Administrasyon Oganis Sekirite Sosyal yo (CAOSS) Oganis prezidan Martelly fek enstale semen pase ya Oganizasyon BATAY OUVRIYE pati abòt laprès pou janl te kouvri enstalasyon an li voye pinga bay patwon yo ki andan(CAOSS la mem jan ak li li di li pa nan dialog sosyal ak yo li denonse diskou prezidan ki ap defann entere patwon yo BO pwomet li pral mennen yon gwo batay andanla pou ouvrye yo Li pozisyon BO nan nòt sa a

ENTE SENDIKAL PREMYE ME - BATAY OUVRIYE(ESPM-BO)

Pòtoprens, jou ki 9 septanm 2013

NÒT POULAPRÈS

Seremoni envestiti manb Konsèy Siperyè Salè ki gen pou fikse salè minimòm travayè nan peyi a ak Konsèy Administrasyon Oganis Sekirite Sosyal yo (CAOSS) te fèt nan fen semen pase. Jan laprès prezante seremoni sa a nan repòtaj li yo, se kòm kwa sete yon gran rankont ant zanmi ki te fèt. Nou menm nan ESPM-BO, n ap di popilasyon an, anpatikilye ouvriye ak travayè, pwogresis yo, nou pa t we l konsa. Prezans yon manb nou nan CAOSS la, se pou defann dwa ak enterè travayè genyen pou yo benefisye yon bon rejim sekirite sosyal ak jwenn yon lòt kalite sèvis nan òganis tankou ONA ak OFATMA. E pou sa fèt, fòk se yon batay ki mennen kont tout gaspiyay, dezòd, koripsyon, move sèvis ak esklizyon ki gangrennen nan bwat sa yo depi lontan. Konsa, n ap di klèman :

• Nou pa la pou yon swadizan dyalòg sosyal oswa pou kreye « amoni sosyal » jan yo vle fè kwè konsèy sa yo la pou sa. Paske nou konnen pandan patwon ak reprezantan yo ap klewonnen dyalòg sosyal, chak fwa ouvriye ak travayè louvri bouch yo kont sa k ap fè yo mal, se revoke yo revoke yo pandan y ap esplwate yo jouk nan san ;

• Nou pa non plis wè se yon estrikti kote nou menm kòm reprezantan ouvriye ak travayè yo nou pral nan relasyon patnè ak reprezantan boujwa yo jan yo vle fè kwè. Kesyon patnè jan y ap klewonnen l tout kote, se yon gwo mistifikasyon li ye, patwon yo ak reprezantan yo nan leta konnen yo pa ka patnè travayè. Lè youn ap paweze nan liks, lòt la ap mouri nan labou oswa li grangou li pa ka jwenn manje pou li manje ;

• Nou la tou pou mennen yon lit anfas santral pouri ki te toujou envesti espas sa yo nan non travayè pou pwofi pèsonèl yo paske yo pa janm ni reprezante dwa travayè yo tou bon, ni mete travayè yo okouran de sa k ap fèt pandan prezans yo la pou fè kalite estrikti sa yo pase pou bon san travayè pa janm benefisye de yo vrèman ;

• Nou la pou pèmèt travayè yo taye zèb anba pye gwo enterè mafya tout kalite plimay ki déjà pran pye nan bwat sekirite sosyal yo nan peyi. E nou konnen sa pap fasil ;

• Nou la tou paske nou konsyan nan kalite sitiyasyon ONA ak OFATMA ye jodia, gen plis posiblite pou rezon taktik gen aki ki kapab rive fèt tenan kont gen preyokipasyon sou fonksyonman bwat sa yo kit bo patwon yo kit bò travayè yo ki kotize lajan yo ladan yo.

Se poutèt tou sa, n ap mande tout ouvriye, tout travayè pou yo rete vijilan epi mobilize pou reprezantan sendikal ki prezan nan òganis sa yo defann enterè yo tout bon. E nou menm nan BATAY OUVRIYE, nou gen pou kominike an pèmanans ak nou sou sa k ap pase ladan yo nan tout transparans ki nesesè pou nou rete enfòme epi pare pou defann dwa ak enterè nou pou genyen yon lòt kalite sistèm sekirite sosyal ki pwoteje tout kategori travayè nan mas pèp peyi a.

N ap di tou nou pa dakò ak sa Mateli di nan diskou li a kote li bay envestisè garanti konpetitivite, kidonk esplwatasyon san limit, lè li t ap pale de salè ki dwe yon ti kal pi bon dekwa pou travayè pèfòman, men pa pou travayè viv pi byen. Se yon lojik kapitalis peze souse li t ap defann pou oryante manb konsèy Salè yo. Kalite pawòl sa yo pa siprann nou. N ap rete vijilan.
Pou ESPM-BO,

Urbain GARCON